Zásady ochrany osobních údajů

Zavazuji se poskytnuté osobní údaje chránit s maximální péčí. Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě mimořádně důležitá.

Chráním Vaše osobní údaje

Společnost Reality Šámal s.r.o., se sídlem Viktora Huga 377/4, Praha 5, 150 00 IČO: 17255171 se zavazuje osobní data klientů maximálním možným způsobem
chránit.

Při zpracovávání osobních údajů se společnost řídí platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabyla účinnosti ke dni 25. května 2018.

V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracovávám.
Můžete se na mě kdykoliv obrátit mailem na e-mailové adrese samal@realitysamal.cz, telefonicky 602 100 722, případně osobně na adrese Viktora Huga 377/4, Praha 5, 150 00

Zásady zpracování osobních údajů společností Reality Šámal s.r.o.

Užitečné pojmy

Dovolte, abychom Vás seznámil se základními pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů.

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
identity této fyzické osoby;

„Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

„Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost Reality Šámal s.r.o., IČO: 17255171,

„Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

„Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být zejména:

 • prodávající nemovitosti, či jeho zástupce;
 • kupující nemovitosti, či jeho zástupce
 • pronajímatel nemovitosti, či jeho zástupce
 • nájemce nemovitosti, či jeho zástupce
 • potencionální zájemce o nemovitost, který projeví zájem o příslušnou nemovitost (ať již při fyzické prohlídce, tak při případném emailovém kontaktu);
 • obchodní partner společnosti Reality Šámal s.r.o., jeho zaměstnanec či zástupce;
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu se společností Reality Šámal s.r.o.;
 • zákazníci obchodních partnerů společnosti Reality Šámal s.r.o.;
 • osoby účastnící se soutěží a akcí pořádaných společností Reality Šámal s.r.o., popř. akcí, kterých se účastní společnost Reality Šámal s.r.o.;
 • návštěvníci webových stránek www.realitysamal.cz a sociálních sítí, prostřednictvím kterých komunikuje společnost Reality Šámal s.r.o.
 • zaměstnanec u společnosti Reality Šámal s.r.o.;
 • uchazeč o zaměstnání u společnosti Reality Šámal s.r.o.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Ctím zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracovávám o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuji nebo osobní údaje, které mi se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracovávám. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.

Společnost Reality Šámal s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: základní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště), vyobrazení Vašeho podpisu, číslo občanského průkazu, včetně jeho kopie, pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail a jiné obdobné informace;
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: bankovní spojení, informace z listu vlastnictví, nabyvatelské doklady, informace o příjmu,
 • foto a video záznamy z prohlídek nemovitostí;
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu nebo v souvislosti s plněním smlouvy;
 • transakční údaje a údaje o využívání zprostředkovaných služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaje o využívání produktů a služeb, obchodní historie;
 • údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek či ze sociálních sítích.

Proč zpracovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovávám v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu, či s Vámi komunikovat v návaznosti na Váš zájem týkající se oblasti zprostředkování prodeje, pronájmu nemovitostí a správy nemovitostí či poskytování služeb spojených s nemovitostmi. Povinnost zpracovávat údaje mi stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracovávám, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Reality Šámal s.r.o. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzuji. V ostatních případech Vaše údaje zpracovávám pouze s Vaším souhlasem.

Hlavní důvody pro zpracování osobní údajů

Prodej nemovitostí nebo zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitostí

Pro účely uzavření smlouvy zpracovávám Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, zpracovávám pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné. O dojednaných dalších krocích či změnám stavu v prodeji nebo pronájmu nemovitostí Vás budu informovat prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu nebo komunikátoru na příslušné sociální síti.

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Správa nemovitostí

Pro účely uzavření smlouvy zpracovávám Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zákazníků, zpracovávám pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (především informace o vlastníkovi, počtu nájemníků, stav nemovitosti, požadované opravy, číslo bankovního účtu). O dojednaných dalších krocích či změnám stavu v prodeji nebo pronájmu nemovitostí Vás budu informovat prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu nebo komunikátoru na příslušné sociální síti.

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Zprostředkování a poskytování služeb

Pro účely uzavření smlouvy zpracovávám Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zákazníků, zpracovávám pro účely řádného plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (především informace o vlastníkovi, informace o nemovitosti, rozsahu požadované služby, číslo
bankovního účtu). O dojednaných dalších krocích či změnám stavu v prodeji nebo pronájmu nemovitostí Vás budu informovat prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu nebo komunikátoru na příslušné sociální síti.

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Výběrová řízení na volná pracovní místa

Pro účely výběrových řízení na volná pracovní místa ve společnosti Reality Šámal s.r.o. shromažďuji Vaše osobní údaje prostřednictvím Vašich životopisů. Tyto osobní údaje používám pro účely konkrétního výběrového řízení a jednání o uzavření smlouvy a pouze po dobu trvání tohoto výběrového řízení. Vedení v evidenci uchazečů i po skončení konkrétního výběrového řízení a následná komunikace v případě volného pracovního místa jsou podmíněny Vaším souhlasem.

Právní základ:

 • jednání o uzavření smlouvy
 • Váš souhlas.

Personalistika

Společnost Reality Šámal s.r.o. zpracovává také osobní údaje svých zaměstnanců.

Smlouvy s obchodními partnery

Pro účely uzavření a plnění smluv zajišťujících naši spolupráci s obchodními partnery mohu zpracovávat základní identifikační a kontaktní údaje jejich zaměstnanců či zástupců. Mezi tyto obchodní partnery patří především společnosti zabývající se poskytováním právních, notářských, bankovních, daňových a pojišťovacích služeb za účelem zajištění financování, finanční úschovy peněz, které primárně směřují k prodeji či pronájmu nemovitosti. Dalšími společnostmi, které jsou firmy, které zajišťují doplňkové služby spojené s realitními službami jako např. pojištění, stavební, instalatérské, truhlářské, elektrikářské práce, stěhování, home staging, fotografování, video natáčení nemovitostí za účelem zlepšení vzhledu nabízené nemovitosti s cílem případného zatraktivnění nemovitosti a s tím související rychlejší realizace prodeje/pronájmu a/nebo zvýšení prodejní ceny.

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Marketing a péče o zákazníky

V rámci marketingových činností zasílám obchodní sdělení týkající se produktů a služeb nabízených společností Reality Šámal s.r.o. různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, e-mailu, sociálních sítí. Zpracování pro účely přímého marketingu (např. zasílání e-mailů zákazníkům) lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Marketingové činnosti realizuji na základě Vašeho souhlasu.

Zpracováním za účelem marketingu je míněno také poznání Vašich preferencí a nabídky produktů a služeb pro firmu Reality Šámal s.r.o. Pro tento účel využívám seskupování a hodnocení základních údajů, údajů o produktech a službách, to i automatickými prostředky. Na základě výsledků analýz pro Vás umím nalézt nejvhodnější produkty a služby, abych Vás neobtěžoval s nerelevantními nabídkami, a pomohu Vám ohlídat a informovat o blížícím se termínu (např. daňového přiznání), či Vás upozornil na nutnost provedení požadovaných revizí nebo záležitosti související s pojištěním.

V rámci marketingu pořádám také různé akce pro stávající či potencionální klienty, v rámci kterých Vám mohu nabídnout k vyplnění dotazník a souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Pro účast v soutěži však poskytnutí souhlasu a kompletní vyplnění dotazníku není nezbytné. Soutěže pořádám také na sociálních sítích. V rámci těchto soutěží Vás kontaktuji prostřednictvím Vašeho profilu na sociální síti.

Omezit marketing můžete přímo v našich obchodních sděleních, kde je včleněna možnost zastavení jejich zasílání, v rámci telefonického hovoru, prostřednictvím e- mailu, písemně nebo osobně. Dovoluji si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme stále využívat Váš kontakt pro jiné účely, než je marketing.

Právní základ:

 • Váš souhlas

Prezentace Reality Šámal s.r.o. a mediální komunikace

Pro účely prezentace společnosti Reality Šámal s.r.o. a mediální komunikace pořádám nebo se účastním různých akcí, v rámci kterých se pořizují fotografie a video. Tyto fotografie a videozáznamy mohu následně sdílet na sociálních sítích, na svých webových stránkách, popř. i na stránkách našich partnerů a v dalších médiích. Pokud budete mít proti zpracování takových fotografických či video záznamů ze strany společnosti Reality Šámal s.r.o. výhrady, můžete kdykoliv uplatnit námitku proti takovému zpracování a přijmu potřebná opatření.

Bude-li to možné, budu Vás informovat nejen o pořizování fotografií či videa z akce, ale též o tom, kde fotografie či video naleznete (sociální sítě, webové stránky atd.). V případě podmínění účasti pozvánkou či registrací Vás budu předem informovat o pořizování a používání fotografií či videa touto cestou.

V určitých případech mám zájem s fotografiemi spojit také Vaše jméno a funkci či pracovní pozici. Tak ovšem učiním pouze s Vaším souhlasem.

Právní základ:

 • Váš souhlas

Webové stránky a další komunikace

Obecně můžete navštěvovat webové stránky www.realitysamal.cz , aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. služby. Webové stránky www.realitysamal.cz využívá také cookies. O této skutečnosti jste informováni a záleží na Vás, zda k používání webových stránek budete využívat pouze cookies nezbytně nutných pro fungování webu nebo i ty ostatní.

Prostřednictvím webových stránek mě můžete kontaktovat za účelem získání informací, které souvisí s realitami. Do kontaktního formuláře vyplňujete jméno, e-mail a telefon. Tyto Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely odpovědi na Vaše otázky s tím, že klienty budu následně kontaktovat s ohledem na položený dotaz.

Na webových stránkách www.realitysamal.cz je k dispozici e-book s realitní problematikou. Po zadání emailu tento e-book je odeslán na příslušnou emailovou adresu. V případě, kdy klient souhlasí se zasíláním newsleterů s realitní problematikou, maximálně 2x za měsíc obdrží na příslušnou emailovou adresu email s realitní problematikou.

V případě jiné formy komunikace zpracovávám Vaše osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro vyřízení komunikace s Vámi, nemáme-li pro zpracování Vašich
osobních údajů zároveň jiný právní základ.

Právní základ:

 • Váš souhlas
 • naše oprávněné zájmy

Účetnictví a daně

Shromažďuji a zpracovávám Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění mých účetních a daňových povinností vůči správním orgánům, které ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy.

Právní základ:

 • plnění povinností z právních předpisů.

Výkon, resp. obhajoba práv

V případě, že jsem nucen vymáhat své pohledávky právní cestou, resp. pokud jsem účastníkem soudního řízení a řízení se týká Vaší osoby či pokud řešíme určitý spor s Vámi mimosoudní cestou, nebo pokud můžete poskytnout důležité informace pro řešení sporu, použiji v nezbytném rozsahu Vaše identifikační údaje, údaje o právním poměru s Vámi, údaje o realizaci smlouvy, případně další údaje nezbytné k ochraně mých práv.

Právní základ:

• mé oprávněné zájmy.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že mi je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazuji si právo nevyžádané osobní údaje zničit. V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje původně získány.

Jak dlouho uchovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budu potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách, případně abych dodržel zákonem stanovené povinnosti.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči Vám uplatňuji, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a společností Reality Šámal s.r.o., případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje mi ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivuji po dobu 10 let z důvodu mých oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bych musel předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

Údaje, které zpracovávám s Vaším souhlasem, uchovávám po dobu, po kterou je souhlas platně udělen. V případě, že jste mi udělili souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, zpracovávám Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 5 let od jeho ukončení. Pokud se mým klientem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracovávám Vaše údaje 5 let od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchovávám z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

Jste povinni mi osobní údaje předávat?

Předání údajů, které mi předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžaduji, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud mi takové údaje neposkytnete, nemohu s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít nebo Vám nemohu poskytnout příslušný produkt či službu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Požádám-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytnu k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad či jinou cestou, na kterou budete individuálně upozorněni.

Vaše osobní údaje uchovávám jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile mi udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budu Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však mohu některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech.

Vaše osobní údaje nebudu sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsem pro tyto účely neobdržel Váš souhlas. V případě, že jste mi takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

Zdroje osobních údajů

Podle situace zpracovávám údaje, které jsem od Vás obdržel, dále pak údaje z veřejně
dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například mých obchodních partnerů).

Zpřístupnění a předání osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravuji interně. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověřím výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • advokáti;
 • hypoteční poradci;
 • daňoví poradci;
 • finanční ústavy;
 • pojišťovací společnosti;
 • správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;
 • obchodní partneři (zprostředkovávající především služby spojené přípravou nemovitostí k prodeji, stavební firmy, stěhovací firmy);
 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť: Microsoft;
 • marketingové agentury;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předávám mimo společnost Reality Šámal s.r.o. pouze tehdy, pokud k tomu mám Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

Zabezpečení

Mojí prioritou je, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsem zavedl řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování. Hlavní bezpečností opatření jsou následující:
IT, komunikační a kancelářská technika
Notebook:

 • nainstalován operační systém Windows 10 Professional s šifrováním harddisku a nastavením automatických aktualizací
 • nainstalován operační systém macOS je 12 s šifrováním harddisku a nastavením automatických aktualizací
 • antivirový software ESET Internet Security a Norton 360 s nastavením
  automatické aktualizace virové databáze
 • kancelářskýsoftwareOffice365snastavenímautomatickýchaktualizací o software od důvěryhodných partnerů
 • veškerý software je pořízen legálním způsobem
 • přihlášení do počítače a jeho následné odemknutí je pomocí hesla, ke
  kterému nemá přístup třetí osoba
 • notebook nenechávám bez dozoru a pokud je odemčen, neumožňuji do
  něho přístup třetí osobě
 • při případném prodeji notebooku bude hard disk naformátován o při případné likvidaci notebooku bude hard disk fyzicky zničen

Mobilní telefon

 • mobilní operační systém iOS15 s nastavením automatických aktualizací
 • kancelářský software Office365 s nastavením automatických aktualizací
 • nainstalovány jsou pouze aplikace od důvěryhodných partnerů z Apple Store
 • přihlášení do telefonu a jeho odemknutí je pomocí otisku prstu, alternativně pomocí hesla, ke kterému nemá přístup třetí osoba
 • notebook nenechávám bez dozoru a pokud je odemčen, neumožňuji do něho přístup třetí osobě
 • při případném prodeji telefonu budou z telefonu odstraněna data takovým způsobem, aby nemohla být zpětně obnovena
 • při případné likvidaci telefonu bude telefon fyzicky zničen

Cloudové úložiště

 • využívám cloudového úložiště One Drive od společnosti Microsoft a iCloud, u kterých je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.
 • přístup do úložišť je zabezpečen heslem
 • do úložišť nemá přístup třetí osoba

Externí hardisk

 • je používám pro zálohování a je opatřen heslem, ke kterému nemá přístup třetí osoba
 • při případném prodeji externího hard disku budou z něho odstraněna data takovým způsobem, aby nemohla být zpětně obnovena
 • při případné likvidaci harddisku bude disk fyzicky zničen

Skartovačka

 • dokumenty, které obsahují citlivé údaje jsou zničeny ve skartovačce

Fyzické dokumenty

 • dokumenty uchovávám v mechanicky zabezpečených prostorech
 • k dokumentům nemá přístup třetí osoba

Přístup k Vašim osobním údajům (jak v elektronické nebo papírové podobě) omezuji
pouze na ty zaměstnance společnosti Reality Šámal s.r.o. a obchodní partnery, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování mým jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Jak jsem již uvedl, v určitých případech předávám nebo jsem povinen předat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volím důvěryhodné partnery, u kterých jsem se ujistil, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťuji já.

Při předání osobních údajů správním orgánům využívám vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Webové stránky

Webové stránky www.realitysamal.cz můžete navštěvovat, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Můžeme však zpracovávat Vaši IP adresu, Vaši přibližnou polohu a dále shromažďovat informace ohledně používání našich webových stránek, a to prostřednictvím cookies, případně chatbot aplikaci a to pouze v případě, kdy to odsouhlasíte. Tyto informace mi umožní zlepšovat kvalitu webových stránek a mé marketingové služby.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.

Proč společnost Reality Šámal s.r.o cookies a další technologie sledování využívá?

Cookies a další sledovací technologie mohou být na mých stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využívám zejména proto, abychom byl schopen zkvalitnit a zefektivnit nabízené služby. Jejich využití však podléhá schválení z vaší strany.

Více informací o cookies, zakázání cookies

Více informací o tom, co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org

V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality služeb nabízených prostřednictvím webových stránek www.realitysamal.cz .

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracovávám, vyžaduji Vaši identifikaci. Dovoluji si Vás upozornit, že nebudu-li schopen Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budou-li existovat pochybnosti o Vaší totožnosti, požádám Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučím, že neposkytnu Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Právo na informace a přístup k osobním údajům

Ctím zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy na vyžádání poskytnu informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám.

Vaši žádosti bude vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce. Ve složitějších případech jsem oprávněn lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytnu Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo žádat od společnosti Reality Šámal s.r.o. kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost mohu účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnu Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usiluji o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budu snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracovávám, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte mě prosím na to. Máte právo na to, aby společnost Reality Šámal s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemohu. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivuji.

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. Máte právo na to, aby společnost Reality Šámal s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Reality Šámal s.r.o. má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

V takovém případě smažu všechny Vaše osobní údaje, které zpracovávám. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu mého oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby Reality Šámal s.r.o. omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Reality Šámal s.r.o. mohla přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) Reality Šámal s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy spol. Reality Šámal s.r.o. převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl společnosti Reality Šámal s.r.o, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Reality Šámal s.r.o bránila a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně
b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany společnosti Reality Šámal s.r.o přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů společnosti Reality Šámal s.r.o., máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abych ji byl schopen náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy společnosti
Reality Šámal s.r.o. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy společnosti Reality Šámal s.r.o., zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv, se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese Viktora Huga 377/4, Praha 5, 150 00 nebo emailem na emailové adrese samal@realitysamal.cz, případně telefonicky na +420 602 100 722.

Ing. Milan Šámal

Jsem realitní poradce zaměřující se na obchod s nemovitostmi v Praze a ve Středních Čechách.

Jsem přesvědčen, že klíč k úspěchu je založen na dvou klíčových faktorech a to na vzájemné důvěře mezi klientem a makléřem a profesionálních službách. Za stěžejní považuji, aby daný obchod byl zrealizován bezpečně, za maximální možnou prodejní cenu, klient se po celou dobu prodeje cítil komfortně a nabízené služby byly pro klienta přidanou hodnotu.

Při své práci kladu důraz na transparentní přístup a kvalitní služby. Rozhodl jsem se být nezávislým makléřem, což mi umožňuje, že jsem schopen pružně reagovat na požadavky klientů a nabízet jim široké spektrum služeb.

Vždy hájím zájmy prodávajícího. Z tohoto důvodu jednoznačně preferuji exkluzivní spolupráci se svými klienty.

Kontaktní formulář


  Realitní kancelář specializující se na zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí a vyhledání investičních nemovitostí s jejich následnou správou.
  Provedu vás prodejem Vaší nemovitosti bez zbytečných starostí.
  Zásady ochrany osobních údajů